Welkom!

Op deze website kunt u een bestaande vergunning wijzigen. U kunt een wijzigingsaanvraag indienen als u van plan bent:

  • Het vaartuig te verbouwen
  • Het vaartuig te vervangen
  • Het vaartuig een andere naam te geven
  • Het vaartuig te verkopen aan een andere onderneming

Onder ‘Vergunning wijzigen’ leest u hier meer over.

Exploitatievergunning vervoer van personen

Aanvraagperiode verstreken

De aanvraagperiode is verstreken. U kunt op dit moment geen exploitatievergunning passagiersvaart meer aanvragen

Relevante informatie

Handleiding uitgifteronde exploitatievergunningen passagiersvaart 2020
Deze handleiding biedt een praktische uitleg voor het doen van een vergunningaanvraag. De formele eisen staan in de Regeling op het binnenwater 2020.

Welstandsbeleid passagiersvaart
In dit document worden de welstandseisen waaraan een passagiersvaartuig moet voldoen toegelicht.

Exploitatievergunning transport

Voor het aanvragen van een vergunning voor transport, kunt u gebruiken maken van dit aanvraagformulier en dit machtigingsformulier.

Vergunning wijzigen

Een bestaande vergunning kan in onderstaande situaties worden gewijzigd. U dient hiervoor een wijzigingsaanvraag in te dienen.

U wilt het vaartuig verbouwen

Het verbouwde vaartuig moet in hetzelfde segment vallen, even groot zijn als of kleiner zijn dan het huidige vaartuig en moet voldoen aan de welstandseisen. Wij hebben onder andere tekeningen van het nieuwe ontwerp van u nodig. De leges hiervoor bedragen in 2022 € 1.525,65.

U wilt het vaartuig vervangen

Het nieuwe vaartuig moet in hetzelfde segment vallen, even groot zijn als of kleiner zijn dan het huidige vaartuig en moet voldoen aan de welstandseisen. Wij hebben onder andere tekeningen van het ontwerp of duidelijke kleurenfoto’s van u nodig.
De leges hiervoor bedragen in 2022 € 1.525,65.

U wilt het vaartuig een andere naam geven

De nieuwe naam toetsen wij aan de eisen van welstand.
De leges hiervoor bedragen in 2022 € 635,90.

U wilt het vaartuig op naam van een andere onderneming zetten

Wij hebben van u dan onder andere een verklaring nodig waarin u afstand doet van zowel het vaartuig als de bijbehorende vergunning. De leges hiervoor bedragen in 2022 € 898,05

Vragenrondes

Tijdens de vragenronde van 24 februari tot en met 8 maart 2020 was er gelegenheid om vragen te stellen over de uitgifteronde. We hebben ruim 100 vragen ontvangen. Onze antwoorden hierop leest u terug in onze publicatie Antwoorden vragenronde.

Aanvullend was er van 19 tot en met 26 augustus 2020 gelegenheid om vragen te stellen over het Bibob-formulier. De beantwoording van deze vragen kunt u hier teruglezen.

Technische vragen

Als u technische vragen heeft ten aanzien van uw digitale aanvraag kunt u mailen naar vergunningenophetwater@amsterdam.nl .

Let op: Vragen die zien op de inhoudelijke beoordeling van een aanvraag, zullen wij niet beantwoorden.

1e uitgifteronde nieuwe exploitatievergunningen passagiersvaart 2024

In de september 2020 konden nieuwe exploitatievergunningen voor passagiersvaart worden aangevraagd met ingangsdatum maart 2024. Dit proces is nu afgerond. Op 16 maart 2021 zijn alle aanvragers van een vergunning geïnformeerd over het resultaat van de inschrijving. Er zijn in totaal 155 nieuwe vergunningen uitgegeven voor vaartuigen waarmee gevaren kan worden vanaf 1 maart 2024.

Alle lopende exploitatievergunning(en) voor de passagiersvaart zijn in 2020 omgezet van onbepaalde tijd naar bepaalde tijd. Daarmee heeft iedere exploitatievergunning een einddatum gekregen. Na verloop van deze einddatum worden deze vergunningen opnieuw uitgegeven. Zo komen er mogelijkheden voor nieuwe reders en uitbreiding van bestaande ondernemingen. Deze maatregel maakt deel uit van het volumebeleid, waarmee het aantal exploitatievergunningen passagiersvervoer wordt beperkt tot maximaal 550 vergunningen. De herverdeling van de vergunningen gebeurt in tranches met startdatum 1 maart 2024, 2026, 2028 en 2030. De eerste tranche heeft nu plaatsgevonden en is afgerond.

Procedure

Hoe het uitgeven van de vergunningen plaatsvindt heeft het college vastgesteld in de Regeling op het Binnenwater. In september 2020 was er gelegenheid om in te schrijven voor 155 nieuw uit te geven vergunningen. Daar hebben 107 aanvragers gebruik van gemaakt en zijn er in totaal 712 aanvragen voor een vergunning ingediend. Er heeft een eerste screening op het maximaal in te schrijven aantal vaartuigen per segment en de volledigheid van aangeleverde gegevens plaatsgevonden. Een aantal aanvragen die niet volledig waren zijn niet in behandeling genomen. Deze komen niet meer in aanmerking voor een vergunning. Om procedurele redenen zijn wel alle 712 ingeschreven aanvragen zijn op 4 december 2020 meegenomen in een loting. Van deze loting zijn er aparte lijsten voor onbemande en bemande vaartuigen opgemaakt door de notaris. Deze lijsten vindt u hier terug:

De hoogste ingelote complete aanvragen zijn daarna beoordeeld op zaken zoals welstand, Bibob en volledigheid van aangeleverde informatie. De procedure die is gevolgd is beschreven in een toelichting. De twee lijsten met de resultaten van de aanvragen vindt u hierna:

Nieuwe vergunningen

Een volgende tranche van uit te geven vergunningen is voorzien voor het jaar 2026. De inschrijving daarvan zal waarschijnlijk plaatsvinden in 2024.

Voor vragen of opmerkingen richt u zich tot vergunningenophetwater@amsterdam.nl