Welkom!

Op deze site kunt u terecht voor het aanvragen en wijzigen van watergerelateerde vergunningen en ontheffingen.

Exploitatievergunning vervoer van personen

Aanvraagperiode verstreken

De aanvraagperiode is verstreken. U kunt op dit moment geen exploitatievergunning passagiersvaart meer aanvragen

Exploitatievergunning transport

Voor het aanvragen van een vergunning voor transport, kunt u gebruiken maken van dit aanvraagformulier en dit machtigingsformulier.

Vergunning wijzigen

In onderstaande situaties kunt u een aanvraag indienen voor het wijzigen van een bestaande vergunning. Log hiervoor in op uw account. Nog geen account? Deze kunt u eenvoudig aanmaken door hier te klikken. Let op: Een wijzigingsaanvraag kan alleen door de vergunninghouder (of een gemachtigde) worden ingediend.

Ga voor het starten van een aanvraag naar het tabblad ‘Wijzigingen’ en klik op de blauwe button. Als u alle vragen hebt beantwoord en alle benodigde documenten hebt geüpload, dan kunt u de aanvraag indienen. Houd rekening dat wij een aanvraag alleen in behandeling kunnen nemen als deze volledig is. Aan de aanvraag zijn kosten (leges) verbonden. De actuele tarieven vindt u op www.amsterdam.nl/leges.

U wilt het vaartuig verbouwen

Wij toetsen dan onder meer of het verbouwde vaartuig aan de welstandseisen voldoet. Wij hebben onder andere tekeningen van het nieuwe ontwerp van u nodig.

U wilt het vaartuig vervangen

Wij toetsen dan onder meer of het vervangende vaartuig aan de welstandseisen voldoet. Wij hebben onder andere tekeningen van het vervangende vaartuig van u nodig.

U wilt het vaartuig een andere naam geven

Wij toetsen dan onder meer of de belettering aan de welstandseisen voldoet. Wij hebben onder andere een tekening van de nieuwe belettering van u nodig.

U wilt het vaartuig op naam van een andere onderneming zetten

Wij toetsen dan onder meer of de beoogde vergunninghouder over het vaartuig kan beschikken. Wij hebben onder andere een bewijs van eigendomsoverdracht van u nodig. Let op: Is uw exploitatievergunning vanaf 1 maart 2024 geldig? Dan is het is tot 1 maart 2026 niet mogelijk om deze vergunning op naam van een andere onderneming te zetten.

Uitstel verdeelprocedure op- en afstapplekken

Op 17 maart 2023 heeft de kortgedingrechter bepaald dat de selectieleidraad niet ongewijzigd mag worden voortgezet. Als gevolg hiervan is de selectieprocedure voor op- en afstapplekken voor onbepaalde tijd stilgelegd. We zullen u zo snel mogelijk informeren wanneer er meer duidelijkheid is.

Verdeling (semi-)exclusieve op- en afstapplekken

De gemeente Amsterdam start met de verdeling van de (semi-)exclusieve op- en afstapplekken onder geïnteresseerde reders passagiersvaart. Voor de verdeling van plekken op (semi-)exclusieve op- en afstaplocaties per 1 maart 2024 is een verdeelprocedure ontwikkeld. Deze procedure is vastgelegd in een Selectieleidraad. Hierin staat beschreven:

 • Wie in aanmerking komt voor een huurovereenkomst voor het gebruik van een of meerdere op- en afstapplekken.
 • Hoe de verdelingsprocedure verloopt.
 • Wanneer de inschrijving start en hoe de verdere planning eruitziet.

Een overzicht van de te verdelen op- en afstapplekken en de flexibele (openbare) plekken vindt u hier.

De inschrijving voor de selectieprocedure is verlengd vanwege een aantal aangespannen kort gedingprocedures. De inschrijvingsprocedure is gestart op 5 december 2022 om 08.00 uur en eindigt in principe 7 werkdagen na de uitspraken in de aangespannen kort gedingprocedures. Wij stellen u op een later moment via een publicatie van een Nota van Inlichtingen op deze website op de hoogte van de nieuwe datum van sluiting van de inschrijvingstermijn.

Proces

Het proces is op hoofdlijnen als volgt:

 • Mogelijkheid tot het stellen van vragen door reders en beantwoording daarvan door programma Varen in een Nota van inlichtingen.
 • Inschrijving door geïnteresseerden.
 • Mogelijkheid om voorkeur kenbaar te maken voor plekken en verdeling van te behouden plekken.
 • Mogelijkheid om voorkeur kenbaar te maken voor plekken en verdeling van vrije locaties plekken.
 • Bepalen rangorde.
 • Toewijzen voorkeuren aan de hand van de rangorde.

Huurovereenkomst

Voor de op- en afstapplek(ken) die u via deze selectieprocedure toegewezen krijgt, gaat u met de gemeente een huurovereenkomst aan. Dit is geen vergunning. De tarieven voor het gebruik van de op- en afstaplocaties treft u hier aan

Relatie met de ligplaatsvergunning

Bij elke op- en afstapplek die u via deze selectieprocedure toegewezen krijgt, hoort ook een ligplaats. De aanvraag voor de ligplaatsvergunning(en) op deze plekken is verwerkt in de selectieprocedure voor de op- en afstapplekken. U geeft in uw aanvraag aan voor welk(e) vaartuig(en) u een ligplaatsvergunning aanvraagt. Per aanvraag van een ligplaatsvergunning betaalt u leges.

U kunt de Selectieleidraad hier bekijken

Nota van inlichtingen

Er zijn vragen gesteld over de Selectieleidraad. Deze zijn beantwoord in de Nota van inlichtingen. De Nota van inlichtingen is een aanvulling op de Selectieleidraad en kunt u hier vinden. Er zijn in de periode 2 december tot en met 30 december vragen gesteld over de aanvraagmodule. Deze zijn beantwoord in een tweede Nota van Inlichtingen. Deze Nota van Inlichtingen II vormt een aanvulling op de Nota van inlichtingen die op 2 december 2022 is gepubliceerd. De antwoorden op de vragen die zijn gesteld in de periode 2 december tot en met 30 december kunt u hier vinden.

Ligplaatsvergunning aanvragen

Op 22 november 2022 heeft het college van Burgemeester en Wethouders (hierna: het college) het uitvoeringsplan ligplaatsen passagiersvaartuigen en de bijbehorende Beleidsregels aanvragen en verdelen ligplaatsen passagiersvaartuigen (hierna: de beleidsregels) vastgesteld. In deze beleidsregels is de procedure voor de verdeling van ligplaatsvergunningen beschreven.

De beleidsregels vindt u hier.

Antwoorden op vragen

Het college heeft belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om tussen 1 december 2022 en 18 december 2022 vragen te stellen over de verdelingsprocedure zoals beschreven in de beleidsregels en het Uitvoeringsplan ligplaatsen. Hier vindt u de antwoorden op deze vragen. Gedurende een lopende verdeelprocedure kunt u technische vragen stellen via vergunningenophetwater@amsterdam.nl.

Aanbod ligplaatsen

Per 1 maart 2024 is een beperkt aantal ligplaatsen voor passagiersvaartuigen in het openbare water van de gemeente Amsterdam beschikbaar gekomen. In het geval er meerdere belangstellenden zijn voor een bepaalde ligplaats, dan zal de toewijzing van die ligplaats volgens de in de beleidsregels opgenomen procedure plaatsvinden.

Ligplaatscategorieën

Het college hanteert ligplaatscategorieën om de beschikbare ligplaatsen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Deze categorieën zijn:

 • Korte ligplaatsen < 10 meter
 • Middellange ligplaatsen 10 tot 16 meter
 • Lange ligplaatsen > 16 meter

Bij sommige ligplaatsen is een maximale lengte (en soms een maximale breedte) voor een vaartuig aangegeven. Ligplaatsen voor onbemande vaartuigen (verhuur) vormen een eigen categorie en worden via een aparte procedure verdeeld.

Soorten ligplaatsen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 soorten ligplaatsen:

 • Reguliere ligplaatsen
 • Ligplaatsen die horen bij een exclusieve op- en afstapplek.
  Het toewijzen van deze ligplaatsen wordt meegenomen in de procedure voor het verdelen van de exclusieve op- en afstapplekken.
 • Ligplaatsen aan en/of bij een privéterrein. Voor ligplaatsen die alleen toegankelijk zijn via een privéterrein, moet voordat een ligplaatsvergunning wordt aangevraagd, toestemming zijn verleend door de eigenaar van het terrein.

Beschikbare plekken

Hier vindt u een lijst met ligplaatsen (inclusief eventuele voorwaarden) waarvoor op basis van de huidige informatie een nieuwe ligplaatsvergunning kan worden aangevraagd. Deze ligplaatsen worden toegewezen aan de hand van de beleidsregels.

Ligplaatsen in jachthavens

Vanwege de grote vraag naar ligplaatsen voor passagiersvaartuigen en de schaarste aan ligplaatsen op het Amsterdamse binnenwater, heeft het college twee keer een zogenoemd paraplubestemmingsplan Jachthavens vastgesteld. Dit biedt eigenaren van passagiersvaartuigen de mogelijkheid om in 26 jachthavens een ligplaats in te nemen. Een ligplaatsvergunning is daarvoor geen vereiste. Hier vindt u een lijst met de jachthavens die in deze paraplubestemmingsplannen zijn opgenomen. Bij andere jachthavens moet per locatie worden beoordeeld wat de mogelijkheden voor passagiersvaartuigen zijn. Het initiatief hiervoor ligt bij de eigenaar van de jachthaven.

Op werkdagen kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur contact met ons opnemen via het algemene telefoonnummer van de gemeente Amsterdam 14 020. U kunt ook mailen naar vergunningenophetwater@amsterdam.nl.

Let op: Vragen die zien op de inhoudelijke beoordeling van een aanvraag, zullen wij niet beantwoorden.