Wij raden u aan om bij het invullen van de vragenlijst de meest recente versie van Google Chrome te gebruiken.

Welkom!

Op deze website kunt u een bestaande vergunning wijzigen. U kunt een wijzigingsaanvraag indienen als u van plan bent:

 • Het vaartuig te verbouwen
 • Het vaartuig te vervangen
 • Het vaartuig een andere naam te geven
 • Het vaartuig te verkopen aan een andere onderneming

Onder ‘Vergunning wijzigen’ leest u hier meer over.

Exploitatievergunning vervoer van personen

Aanvraagperiode verstreken

De aanvraagperiode is verstreken. U kunt op dit moment geen exploitatievergunning passagiersvaart meer aanvragen

Exploitatievergunning transport

Voor het aanvragen van een vergunning voor transport, kunt u gebruiken maken van dit aanvraagformulier en dit machtigingsformulier.

Vergunning wijzigen

Een bestaande vergunning kan in onderstaande situaties worden gewijzigd. U dient hiervoor een wijzigingsaanvraag in te dienen.

U wilt het vaartuig verbouwen

Het verbouwde vaartuig moet in hetzelfde segment vallen, even groot zijn als of kleiner zijn dan het huidige vaartuig en moet voldoen aan de welstandseisen. Wij hebben onder andere tekeningen van het nieuwe ontwerp van u nodig. De leges hiervoor bedragen in 2023 € 1.577,50.

U wilt het vaartuig vervangen

Het nieuwe vaartuig moet in hetzelfde segment vallen, even groot zijn als of kleiner zijn dan het huidige vaartuig en moet voldoen aan de welstandseisen. Wij hebben onder andere tekeningen van het ontwerp of duidelijke kleurenfoto’s van u nodig.
De leges hiervoor bedragen in 2023 € 1.577,50.

U wilt het vaartuig een andere naam geven

De nieuwe naam toetsen wij aan de eisen van welstand.
De leges hiervoor bedragen in 2023 € 657,50.

U wilt het vaartuig op naam van een andere onderneming zetten

Wij hebben van u dan onder andere een verklaring nodig waarin u afstand doet van zowel het vaartuig als de bijbehorende vergunning. De leges hiervoor bedragen in 2023 € 928,60

Verdeling (semi-)exclusieve op- en afstapplekken

De gemeente Amsterdam start met de verdeling van de (semi-)exclusieve op- en afstapplekken onder geïnteresseerde reders passagiersvaart. Voor de verdeling van plekken op (semi-)exclusieve op- en afstaplocaties per 1 maart 2024 is een verdeelprocedure ontwikkeld. Deze procedure is vastgelegd in een Selectieleidraad. Hierin staat beschreven:

 • Wie in aanmerking komt voor een huurovereenkomst voor het gebruik van een of meerdere op- en afstapplekken.
 • Hoe de verdelingsprocedure verloopt.
 • Wanneer de inschrijving start en hoe de verdere planning eruitziet.

Een overzicht van de te verdelen op- en afstapplekken en de flexibele (openbare) plekken vindt u hier.

De inschrijving voor de selectieprocedure is verlengd vanwege een aantal aangespannen kort gedingprocedures. De inschrijvingsprocedure is gestart op 5 december 2022 om 08.00 uur en eindigt in principe 7 werkdagen na de uitspraken in de aangespannen kort gedingprocedures. Wij stellen u op een later moment via een publicatie van een Nota van Inlichtingen op deze website op de hoogte van de nieuwe datum van sluiting van de inschrijvingstermijn.

Proces

Het proces is op hoofdlijnen als volgt:

 • Mogelijkheid tot het stellen van vragen door reders en beantwoording daarvan door programma Varen in een Nota van inlichtingen.
 • Inschrijving door geïnteresseerden.
 • Mogelijkheid om voorkeur kenbaar te maken voor plekken en verdeling van te behouden plekken.
 • Mogelijkheid om voorkeur kenbaar te maken voor plekken en verdeling van vrije locaties plekken.
 • Bepalen rangorde.
 • Toewijzen voorkeuren aan de hand van de rangorde.

Huurovereenkomst

Voor de op- en afstapplek(ken) die u via deze selectieprocedure toegewezen krijgt, gaat u met de gemeente een huurovereenkomst aan. Dit is geen vergunning. De tarieven voor het gebruik van de op- en afstaplocaties treft u hier aan

Relatie met de ligplaatsvergunning

Bij elke op- en afstapplek die u via deze selectieprocedure toegewezen krijgt, hoort ook een ligplaats. De aanvraag voor de ligplaatsvergunning(en) op deze plekken is verwerkt in de selectieprocedure voor de op- en afstapplekken. U geeft in uw aanvraag aan voor welk(e) vaartuig(en) u een ligplaatsvergunning aanvraagt. Per aanvraag van een ligplaatsvergunning betaalt u leges.

U kunt de Selectieleidraad hier bekijken

Nota van inlichtingen

Er zijn vragen gesteld over de Selectieleidraad. Deze zijn beantwoord in de Nota van inlichtingen. De Nota van inlichtingen is een aanvulling op de Selectieleidraad en kunt u hier vinden. Er zijn in de periode 2 december tot en met 30 december vragen gesteld over de aanvraagmodule. Deze zijn beantwoord in een tweede Nota van Inlichtingen. Deze Nota van Inlichtingen II vormt een aanvulling op de Nota van inlichtingen die op 2 december 2022 is gepubliceerd. De antwoorden op de vragen die zijn gesteld in de periode 2 december tot en met 30 december kunt u hier vinden.

Ligplaatsvergunning aanvragen

Op 22 november 2022 heeft het college van B en W het uitvoeringsplan Ligplaatsen passagiersvaartuigen en de bijbehorende beleidsregels vastgesteld. In deze beleidsregels is de procedure voor de verdeling van ligplaatsvergunningen beschreven.

De beleidsregels vindt u hier.

Vragen stellen

De gemeente heeft u in de gelegenheid gesteld om tussen 1 december 2022 en 18 december 2022 vragen te stellen over de verdelingsprocedure zoals beschreven in de beleidsregels en het uitvoeringsplan Ligplaatsen. Hier vindt u de antwoorden op deze vragen.

Gedurende de verdeelprocedure kunt u technische vragen stellen via vergunningenophetwater@amsterdam.nl.

Aanbod ligplaatsen

Er is een gelimiteerd aanbod aan vergunde ligplaatsen in openbaar water beschikbaar. Hiervoor is veel belangstelling. In het geval er meerdere gegadigden zijn voor een bepaalde ligplaats zal de verdeling volgens een in de beleidsregels opgenomen procedure plaatsvinden.

Ligplaatscategorieën

De gemeente hanteert ligplaatscategorieën om de beschikbare ligplaatsen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Deze categorieën zijn:

 • Korte ligplaatsen < 10 meter
 • Middellange ligplaatsen 10 tot 16 meter
 • Lange ligplaatsen > 16 meter

Bij sommige ligplaatsen is een maximale lengte (en soms breedte) voor het vaartuig aangegeven. Ligplaatsen voor onbemande vaartuigen (verhuur) vormen een aparte categorie, omdat dit in de meeste gevallen ook de op- en afstapplek van de huurders is.

Soorten ligplaatsen

Er wordt onderscheid gemaakt in 3 soorten ligplaatsen:

 • Ligplaatsen die niet horen bij een (semi) exclusieve op- en afstapplek
 • Ligplaatsen die horen bij een (semi) exclusieve op- en afstapplek
 • Ligplaatsen aan een privéterrein

Voor ligplaatsen bij op- en afstapplekken geldt dat een ligplaatsvergunning alleen wordt verleend aan een gebruiker van deze op- en afstapplekken. De verdeling van de overige ligplaatsen vindt plaats aan de hand van de nieuwe beleidsregels. Voor ligplaatsen die alleen toegankelijk zijn via een privéterrein moet naast een ligplaatsvergunning van de gemeente ook toestemming zijn van de eigenaar van het terrein.
Voor het verkrijgen van een ligplaatsvergunning is een geldige exploitatievergunning verplicht en is betaling van precarioliggeld aan de gemeente vereist.

Beschikbare plekken behoud

Hier vindt u een lijst met ligplaatsen en eventuele voorwaarden die op basis van de huidige informatie in aanmerking komen voor behoud door de huidige reder. Dit kan met hetzelfde of een ander passend vaartuig uit de vloot van de reder. Let op: in beide gevallen geldt dat er een geldige exploitatievergunning nodig is op 1 maart 2024.

Ligplaatsen in jachthavens

Vanwege de grote vraag naar ligplaatsen voor passagiersvaartuigen en de gelimiteerde ruimte op het Amsterdamse binnenwater, heeft het college van B en W het paraplubestemmingsplan Jachthavens vastgesteld. Dit biedt eigenaren van passagiersvaartuigen de mogelijkheid om bij 26 jachthavens een ligplaats in te nemen.